Zgodovina


Samotna domačija nad Šempasom datira v leto 1696, kar potrjuje letnica na kamnitem pragu vhoda
v hram.
V franciscejskem katastru je zabeleženo ime Potočič (vulgo) in sicer v obliki Podzhizh in Podozhizh. Iz samega izrisa je razvidno, da je bil tloris domačije že okrog leta 1860 enak današnjemu.


Franciscejski kataster z vrisano domačijo Podozhizh.
SI AS 179/ G198 AS 179

Arhiv Republike Slovenije, Franciscejski kataster za Primorsko, KO Šempas.

Domačija sredi dvajsetega stoletja.
Fotografija iz arhiva takratnega lastnika.

Domačija sredi dvajsetega stoletja.
Fotografija iz arhiva takratnega lastnika.